Szkolenie daje szansę poznania i przećwiczenia kilku ważnych umiejętności szefowskich przydatnych w kształtowaniu samodzielnego i odpowiedzialnego zespołu produkcyjnego lub logistycznego. Pokazuje w jaki sposób można z mocy szefowskiej wzmacniać motywację wewnętrzną pracowników i pomagać im mobilizować siły w sytuacjach spadku motywacji. Kreśląc perspektywę współodpowiedzialności w relacjach z podwładnymi, szkolenie uczy osoby zarządzające zespołem produkcyjnym lub logistycznym realnego wspierania opartego o indywidualne zaangażowanie, a nie wyręczania ich w codziennej pracy.

Szkolenie sprzyja przygotowaniu uczestników do bardziej świadomego i efektywnego pełnienia roli kierowniczej poprzez mocniejsze osadzenie się w roli szefowskiej. Zajęcia pomyślane są tak, aby być inspiracją, zachętą, treningiem umiejętności dla szefów chcących wzmacniać w swoich zespołach zdrową motywację opartą o zaangażowanie i świadomość własnych możliwości.

 

Państwa pracownicy zyskają:

 • Umiejętność realnego wspierania motywacji wewnętrznej pracowników i unikania przejmowania kontroli i wyręczania.
 • Kilka najważniejszych narzędzi szefowskich służących pobudzaniu wysokiego poziomu motywacji pracowników.
 • Metody egzekwowania poleceń, oszczędzając swój czas i unikając zbędnych dyskusji.
 • Sposoby wyciągania konsekwencji i ich wykorzystywania dla wzmocnienia motywacji w sytuacji, gdy przypominanie już nie skutkuje.
 • Umiejętności skutecznego nagradzania i wyciągania sankcji w przypadku, gdy słowa nie skutkują.

 

Zarys programu:

 

 • Powitanie, przedstawienie się, wzajemne poznanie. Budowanie relacji w grupie przez poznawanie sposobów nawiązywania kontaktu w oparciu minimalizowanie negatywnych projekcji oraz w oparciu o realne interesy (potrzeby), a nie stanowiska (oczekiwania).
 • Możliwości motywowania z mocy szefowskiej. Jakie mamy realnie możliwości kształtowania motywacji wewnętrznej podwładnych? Charakterystyka zachowań będących wsparciem i utrudnieniem. Wykład i dyskusja o możliwości motywacji z mocy szefa w realiach polskich.
 • Komunikowanie własnych oczekiwań i reguł pracy w zespole. Określanie własnych granic akceptacji i preferencji rozwojowych. Tworzenie własnej wizji dobrego zespołu. Szansa wygłoszenia własnych oczekiwań i uzyskania informacji zwrotnych.
 • Umiejętne przekazywanie informacji zwrotnych służących motywowaniu zamiast destrukcyjnych ocen lub pouczeń. Rola komunikatów „ja”, mówienia o własnych opiniach i emocjach. Ćwiczenie udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych.
 • Filozofia szukania okazji do nagradzania. Stworzenie puli nagród możliwych do wykorzystania we własnym środowisku pracy. Algorytm prowadzenia rozmowy nagradzającej. Trening prowadzenia rozmów nagradzających.
 • Egzekwowanie zadań. Wypracowanie możliwych do zastosowania sankcji, jeżeli słowa przestają działać. Ważne zasady dyscyplinowania minimalizujące ryzyko demotywacji podwładnych. Trenowanie sposobów prowadzenia rozmów dyscyplinujących. Motywacja wewnętrzna, interwencje kształtujące i hamujące motywację wewnętrzną.
 • Radzenie sobie ze spadkiem motywacji podwładnych. Od rozmowy o potrzebach przez zwiększania wiary w możliwości do większej motywacji wewnętrznej. Umiejętne radzenie sobie z marudzeniem i narzekaniem podwładnych.
 • Analiza bieżących trudnych sytuacjach uczestników szkolenia, połączona z wypracowaniem alternatywnych sposobów zachowania.

 

Szkolenie prowadzą: