Bliska jest nam maksyma, że dobry szef powinien pomagać swoim ludziom, jednak zdecydowanie nie powinien ich wyręczać. Dotyczy ona zarówno pracy jak i samego procesu myślenia. Podejście coachingowe to umiejętność pomocy ludziom w samodzielnym myśleniu i nabieraniu biegłości w samodzielnym i odpowiedzialnym rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Jest szansą dla szefów zyskania nowej kompetencji i poszerzenia własnego repertuaru interwencji szefowskich.

Na treningu uczymy sposobu pracy z podwładnymi w oparciu o model coachingowy. Pokazujemy, jak w prosty sposób, w codziennych sytuacjach produkcyjnych zwiększać szansę na samodzielność w myśleniu jak i w działaniu swoich podwładnych.

Państwa pracownicy zyskają:

  •  Narzędzia przydatne w sytuacji problemowej na podstawie prowadzenia rozmowy coachingowej.
  • Umiejętność stworzenia struktury coachingu i przygotowania planu jego efektywnego przeprowadzenia.
  • Umiejętność przeprowadzenia coachingu w taki sposób, aby znaleźć rozwiązanie problemu produkcyjnego.

Zarys programu:

  • Najważniejsze narzędzia i mechanizmy komunikacji w sytuacji coachingowej. Omówienie i doskonalenie: mechanizm projekcji i sposoby minimalizowania, ujawnianie intencji, pytania, parafraza i odzwierciedlenie – przypomnienie.
  • Wprowadzenie do coachingu. Czym są zachowania coachingowe, kiedy warto a kiedy nie warto ich stosować. Odniesienie do doświadczeń uczestników i modelu (SLII i/lub Logiki interwencji szefowskich).
  • Etapy poprowadzenie rozmowy coachingowej – prezentacja: 1. Zdefiniowanie problemu; 2. Określenie rzeczywistości; 3. Zachęcenie do szukania rozwiązań; 4. Wybór i ocena rozwiązania; 5. Ustalenie planu działania.
  • Wypracowanie puli pytań coachingowych. Funkcja języka we wzmacnianiu samodzielności na podstawie Analizy Transakcyjnej. Postawy i zachowania coacha zwiększające szansę powodzenia: dawanie wyboru,  pokazywanie opcji, wyznaczanie odpowiedzialności.
  • Etapy rozmowy coachingowej – trening umiejętności. Symulacje poszczególnych etapów rozmowy coachingowej osadzonych w realiach uczestników.

Szkolenie prowadzą: