Program rozwojowy poświęcony jest najważniejszym umiejętnościom szefowskim. Skierowany jest osób debiutujących w roli menadżera lub przygotowujących się do awansu. Pozwala odnaleźć odpowiedzi na pytania o to jak być dobrym szefem, jak odnaleźć się w sytuacji awansu, jak motywować i wspierać podwładnych, jednocześnie ich nie wyręczając oraz jak budować autorytet szefa dbając o relację. Przygotowujemy uczestników do bardziej świadomego i efektywnego pełnienia roli kierowniczej poprzez wyposażenie ich w wiedzę i narzędzia do skutecznego budowania relacji z zespołem i pracownikiem. Pomagamy kształtować indywidualny warsztat menadżerski w oparciu o uważność wobec ludzi i stanowczość wobec zadań.

Ten sprawdzony i najczęściej rekomendowany program powstał w trakcie pracy z wieloma debiutującymi i doświadczonymi menadżerami rodzimych firm i korporacji. Dzięki ich gotowości do dzielenia się doświadczeniem i wspólnego eksperymentowania podczas warsztatów, stworzyliśmy kompleksowy produkt szkoleniowy pozwalający skutecznie wzmocnić menadżerów w efektywnym pełnieniu roli szefowskiej.

Cykl składa się z czterech dwudniowych warsztatów, przeplatanych czterema indywidualnymi sesjami coachingowymi i zadaniami wdrożeniowymi oraz jednodniowego warsztatu dyplomowego.

Korzyści firmy

 • Zyskanie pewnego siebie menadżera, świadomego zagrożeń i trudności czekających go w roli szefa i przygotowanego na nie.
 • Otrzymanie jednego, spójnego i kompletnego programu szkoleniowego, gwarantującego wsparcie procesu rozwoju i zmian (konsekutywne zajęcia pozwalają na utrwalenie materiału i stałe podnoszenie poprzeczki) zamiast wielu różnych, często powtarzających się szkoleń.
 • Wsparcie i rozwój spójnej, długofalowej polityki personalnej w firmie.
 • Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników poprzez dbanie o ich rozwój i wspieranie w obejmowaniu kluczowych stanowiskach i osadzaniu się na nich.
 • Uwspólnienie wizji szefowania wśród kadry kierowniczej biorącej udział w szkoleniach, dzięki czemu znacznie wzrasta szansa na budowanie jednolitej i skutecznej polityki menedżerskiej w firmie.

Korzyści dla uczestnika

 • Zyskanie solidnego przygotowania do pełnienia roli szefowskiej, zapewnienie sobie dobrego, mocnego początku w roli szefa.
 • Przećwiczenie najważniejszych umiejętności związanych z obowiązkami menadżera – praca na realnych trudnościach zawodowych uczestników, zadania wdrożeniowe pomiędzy sesjami.
 • Zminimalizowanie niebezpiecznych pułapek związane z pełnieniem funkcji kierowniczej.
 • Skorzystanie z indywidualnego doradztwa z doświadczonymi trenerami w trakcie trwania projektu (2 indywidualne sesje coachingowe w trakcie trwania programu).
 • Podniesienie świadomości własnych zasobów i obszarów do rozwoju, poprzez analizę osobistych sytuacji, doświadczeń i poszerzenie perspektywy możliwości.

Etapy realizacji projektu

Etap I – Badanie potrzeb na poziomie organizacji i uczestników

Spotkanie z osobami decyzyjnymi, przełożonymi uczestników i uczestnikami szkoleń.

 • Uwspólnienie wizji szefowania na płaszczyźnie kultury organizacji.
 • Ustalenie precyzyjnych celów i omówienie programów szkoleniowych i proponowanych umiejętności.
 • Omówienie sposobów wsparcia projektu szkoleniowego po stronie firmy (sposób zakomunikowania szkoleń do uczestników, motywowania do wdrażania proponowanych rozwiązań itp.)
 • Uzgodnienie harmonogramu projektu.
 • Rozmowa z uczestnikami szkolenia. Poznanie ich oczekiwań i dookreślenie zbioru sytuacji trudnych jako kierunku pracy szkoleniowej.
 • Budowanie zaangażowania, otwartości i poczucia bezpieczeństwa.
Etap II – Działania szkoleniowe

1. Szkolenie Otwarcie roli, czyli jak być dobrym szefem (2 dni warsztatowe)

 • Główne dylematy i wyzwania wpisane w rolę szefa.
 • Umiejętności pozwalające budować zaufanie w zespole i dobrą relację.
 • Psychologiczne mechanizmy i narzędzia skutecznej komunikacji.
 • Komunikowanie oczekiwań szefowskich i ustalanie reguł współpracy.
 • Udzielanie konstruktywnych informacji zwrotnych.

Pierwsza indywidualna sesja coachingowa

2. Szkolenie Codzienna praca każdego szefa, czyli jak kształtować samodzielność w zespole

(2 dni warsztatowe)

 • Sposoby komunikowania decyzji i delegowania zadań.
 • Koncepcja zarządzania sytuacyjnego – umiejętna praca z ludźmi i z zadaniami.
 • Sposoby radzenia sobie z polemiką, zwiększające szansę na samodzielność.
 • Konstruktywne egzekwowanie oczekiwań oraz pożądanych standardów pracy.
 • Identyfikowanie prawdziwych przyczyny trudności i wdrażanie konstruktywnych rozwiązań.
 • Sposoby reakcji w sytuacji powtarzających się błędów i braku chęci do zmiany.

Druga indywidualna sesja coachingowa

3. Szkolenie Najważniejsze zadanie szefa, czyli jak dbać o prawdziwą motywację

(2 dni warsztatowe)

 • Mechanizmy kształtujące motywację wewnętrzną.
 • Umiejętności prowadzenia rozmów nagradzających.
 • Pula pozafinansowych narzędzi motywacyjnych.
 • Umiejętności asertywnego odmawiania wobec roszczeń i nacisków podwładnych.
 • Narzędzia służące odbudowywaniu motywacji pracowników, którzy zbyt dużo marudzą i narzekają.

Trzecia indywidualna sesja coachingowa

4. Szkolenie Szef wobec sporu, czyli jak być asertywnym i negocjować w duchu współpracy

(2 dni warsztatowe)

 • Zasady negocjacji nastawionych na współpracę z przełożonymi i współpracownikami.
 • Podstawy asertywności szefowskiej – odmowa i reakcja na krytykę.
 • Reguły prowadzenia mediacji zachęcające podwładnych do samodzielnego rozwiązywania sporów.
 • Pozytywne strony sytuacji konfliktowej oraz sposoby jej rozwiązywania w duchu współpracy.
 • Model rozwiązywania problemów oparty o narzędzia coachingowe.

Czwarta indywidualna sesja coachingowa

5. Warsztat dyplomowy, czyli podsumowanie wspólnej pracy (1 dzień warsztatowy)

 • Sesja egzaminacyjna i podsumowanie programu rozwojowego z uczestnikami.
 • Indywidualne kontrakty rozwojowe uczestników.
 • Wręczenie certyfikatów ukończenia programu.
Etap III – Podsumowanie programu Debiut szefa
 • Spotkanie z osobami decyzyjnymi.
 • Przedstawienie raportu poszkoleniowego i sugestii rozwojowych dla uczestników i firmy. Raport nie będzie zawierał osobistych diagnoz uczestników ani innych informacji personalnych.
 • Sugestie rozwojowe wspierające rozwój długofalowej polityki zarządzania w organizacji, skoncentrowanej na doskonaleniu współpracy, samodzielności i odpowiedzialności.

Szkolenie prowadzą

Do pobrania

Debiut Szefa – Halibut Grupa Szkoleniowa