Szkolenie daje szansę poznania i przećwiczenia kilku ważnych umiejętności szefowskich przydatnych w kształtowaniu samodzielnego i odpowiedzialnego zespołu. Pokazuje w jaki sposób można z mocy szefa wzmacniać motywację wewnętrzną pracowników i pomagać im mobilizować siły w sytuacjach spadku motywacji. Kreśląc perspektywę współodpowiedzialności w relacjach z podwładnymi, szkolenie uczy menadżerów realnego wspierania opartego o indywidualne zaangażowanie, a nie wyręczania ich w codziennej pracy.

Szkolenie sprzyja przygotowaniu uczestników do bardziej świadomego i efektywnego pełnienia roli kierowniczej poprzez mocniejsze osadzenie się w roli szefowskiej. Zajęcia pomyślane są tak, aby być inspiracją, zachętą, treningiem umiejętności dla szefów chcących wzmacniać w swoich zespołach zdrową motywację opartą o zaangażowanie i świadomość własnych możliwości.

Korzyści dla Państwa firmy

 • Wsparcie i rozwój długofalowej polityki personalnej w firmie.
 • Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników poprzez zadbanie o ich rozwój i wspieranie w obejmowaniu kluczowych stanowisk i osadzaniu się na nich.
 • Ujednolicenie standardów motywowania pracowników wśród kadry kierowniczej biorącej udział w szkoleniach, dzięki czemu znacznie wzrasta szansa na budowanie spójnej i skutecznej polityki menedżerskiej w firmie.

Korzyści dla uczestników

 • Poznanie najważniejszych mechanizmów psychologicznych w relacji szef-podwładny, dzięki czemu unikną niebezpiecznych pułapek i zabezpieczą swoje i firmowe interesy.
 • Nauczenie się realnego wspierania motywacji wewnętrznej pracowników i unikania przejmowania kontroli i wyręczania.
 • Przećwiczenie kilka najważniejszych narzędzi szefowskich służących pobudzaniu wysokiego poziomu motywacji pracowników.
 • Przećwiczenie sposobów używania konstruktywnych informacji zwrotnych zamiast niekonstruktywnych ocen, interpretacji i pouczeń.
 • Przyswojenie sposobów egzekwowania poleceń, oszczędzając swój czas i unikając zbędnych dyskusji.
 • Wypracowanie wyciągania konsekwencji i ich wykorzystywania dla wzmocnienia motywacji, w sytuacji gdy przypominanie już nie skutkuje.
 • Zdobycie umiejętności skutecznego nagradzania i wyciągania sankcji w przypadku, gdy słowa nie skutkują.
 • Przećwiczenie sprawdzone algorytmy działania w trudnych sytuacjach szefowskich.
 • Nauczenie się odróżniania oczekiwań zgłaszanych przez pracowników od ich potrzeb i dzięki temu zwiększenie możliwość motywacyjnych zespołu.

Ramowy program szkolenia:

 1. Powitanie, przedstawienie się, wzajemne poznanie. Budowanie relacji w grupie przez poznawanie sposobów nawiązywania kontaktu w oparciu minimalizowanie negatywnych projekcji oraz w oparciu o realne interesy (potrzeby), a nie stanowiska (oczekiwnia).
 2. Możliwości motywowania z mocy szefowskiej. Jakie mamy realnie możliwości kształtowania motywacji wewnętrznej podwładnych? Charakterystyka zachowań będących wsparciem i utrudnieniem. Wykład i dyskusja o możliwości motywacji z mocy szefa w realiach polskich.
 3. Komunikowanie własnych oczekiwań i reguł pracy w zespole. Określanie własnych granic akceptacji i preferencji rozwojowych. Tworzenie własnej wizji dobrego zespołu. Szansa wygłoszenia własnych oczekiwań i uzyskania informacji zwrotnych.
 4. Umiejętne przekazywanie informacji zwrotnych służących motywowaniu zamiast destrukcyjnych ocen lub pouczeń. Rola komunikatów „ja”, mówienia o własnych opiniach i emocjach. Ćwiczenie udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych.
 5. Filozofia szukania okazji do nagradzania. Stworzenie puli nagród możliwych do wykorzystania we własnym środowisku pracy. Algorytm prowadzenia rozmowy nagradzającej. Trening prowadzenia rozmów nagradzających.
 6. Egzekwowanie zadań. Wypracowanie możliwych do zastosowania sankcji, jeżeli słowa przestają działać. Ważne zasady dyscyplinowania minimalizujące ryzyko demotywacji podwładnych. Trenowanie sposobów prowadzenia rozmów dyscyplinujących. Motywacja wewnętrzna, interwencje kształtujące i hamujące motywację wewnętrzną.
 7. Radzenie sobie ze spadkiem motywacji podwładnych. Od rozmowy o potrzebach przez zwiększania wiary w możliwości do większej motywacji wewnętrznej. Umiejętne radzenie sobie z marudzeniem i narzekaniem podwładnych.
 8. Analiza bieżących trudnych sytuacjach uczestników szkolenia, połączona z wypracowaniem alternatywnych sposobów zachowania.

Szkolenie prowadzą

Do pobrania

Pieniądze to nie wszystko – zamknięte (pobierz .pdf)