Prowadzenie zebrań, szkoleń dla zespołu czy zarządzanie projektem to momenty, kiedy szefowie mają do czynienie nie tylko z indywidualnym pracownikiem, ale z dynamiką grupową. Uważność na występujące w grupie procesy i zjawiska pozwala szefom na szerszy wachlarz możliwych oddziaływań w zespole.

Szkolenie:

 • Koncentruje się na analizie procesów występujących w grupie zadaniowej i umożliwia ich wykorzystanie dla kształtowania pożądanych postaw i zachowań.
 • Na nabycie i rozwijanie najważniejszych kompetencji menedżerskich w obszarach związanych z asertywnością, negocjowaniem i stylami kierowania dynamicznym zespołem.
 • Przygotowuje uczestników do bardziej świadomego i efektywnego pełnienia roli kierowniczej poprzez mocniejsze osadzenie się w roli szefowskiej wobec podległego zespołu.

Korzyści dla firmy

 • Wzrost efektywności pracy menedżerów, a przez to efektywności realizacji zadań w poszczególnych zespołach firmy.
 • Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników poprzez wykorzystanie procesów grupowych i indywidualne podejście do poszczególnych zespołów.
 • Poszerzenie kontekstu rozumienia zjawisk psychologicznych w firmie, zyskanie bardziej świadomego zespołu menadżerskiego.
 • Ujednolicenie wizji szefowania wśród kadry kierowniczej biorącej udział w szkoleniach, dzięki czemu znacznie wzrasta szansa na budowanie spójnej i skutecznej polityki menedżerskiej w firmie.

Korzyści dla uczestnika

 • Poznanie najważniejszych faz rozwoju zespołów oraz wynikających z nich konsekwencji dla kierowania grupą.
 • Zwiększenie świadomości i swobody w planowaniu i wdrażaniu różnych interwencji szefów w zależności od momentu rozwoju zespołu.
 • Poznanie sposobów postępowania w sytuacji „ciszy i braku pomysłów”, a także „burzy i chaosu”, które utrudniają skupienie się na zadaniach.
 • Zminimalizowanie niebezpiecznych pułapek związanych z dynamiką zmian zespołów i pracowników.
 • Podniesie świadomości własnych zasobów i obszarów do rozwoju, poprzez analizę osobistych sytuacji, doświadczeń i poszerzenie perspektywy możliwości.
 • Zdobycie umiejętności używania narzędzi szefowskich adekwatnych do fazy rozwoju zespołu, m.in. tych, które wspierają polepszenie współpracy i samodzielność podwładnych.
 • Nauczenie się reagowania na krytykowanie lidera i postępowania w sytuacji prezentowania postawy „tego się nie da zrobić”.
 • Poznanie najczęstszych pułapek, jakie czekają na szefów w trakcie naturalnych zmian rozwojowych zespołów oraz nauczenie się konstruktywnych sposobów radzenia sobie z nimi.

Ramowy program szkolenia:

 • Dynamika zespołów zadaniowych. Zjawiska psychologiczne i interpersonalne w poszczególnych fazach rozwoju zespołu.
 • Analiza różnych zjawisk grupowych z perspektywy dynamiki zespołów: milczenie, spieranie się, brak pomysłów, narzekanie, brak zaangażowania, krytyka szefa.
 • Style kierowania – Przywództwo Sytuacyjne SLII Blancharda. Analiza własnego stylu kierowania.
 • Gotowość psychologiczna i gotowość zadaniowa – dwa wymiary rozwoju grupy.
 • Umiejętne dostosowanie stylu kierowania do fazy rozwoju zespołu – działania szefa przyspieszające i hamujące rozwój procesu grupowego.
 • Otwarcie roli szefowskiej – interwencje szefa budujące bezpieczeństwo i gotowość zadaniową.
 • Modelowanie pożądanych postaw i zachowań u podwładnych w momencie niekonstruktywnych zachowań grupy. Wykorzystanie informacji zwrotnej.
 • Różne role grupowe i wykorzystanie naturalnego potencjału poszczególnych członków zespołu.
 • Uczenie pracowników odpowiedzialności, stawiania pytań i poszukiwania kreatywnych rozwiązań problemów.
 • Umiejętność delegowania zadań i prowadzenia rozmów coachingowych z podwładnymi.
 • Analiza trudnych sytuacji szefowskich wobec grupy – nowe sposoby działania wzbogacające warsztat szefowski.

Szkolenie prowadzą

 

Do pobrania

Rozwój zespołów – zamknięte (pobierz.pdf)